Solonec

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Výskyt je vázán na nejteplejší a nejsušší klimatické oblasti. Nejčastěji se vyvinuly na starých aluviálních náplavech a v depresích sprašových uloženin –⁠ s výskytem silně mineralizovaných podzemních vod. Původní porost tvoří společenstva halofylů. Vystupují většinou ostrůvkovitě v komplexu s LP v různém stupni zasolení a slancování. Zemědělské využití je minimální –⁠ nanejvýš jako pastviny horší jakosti.

Geneze půdního typu

Po vyloužení největší části rozpustných solí ze svrchní částí profilu zůstává sorpční komplex nasycen více než 20–⁠25 % sodíkem. Výměnnými reakcemi dochází ke vzniku kyselého uhličitanu sodného (při větší koncentraci až Na2COj), v důsledku toho se vytváří alkalická reakce (pH 8–⁠10). Za tohoto stavu dochází k translokaci peptizovaných minerálních i organických koloidů, které koagulují v určité hloubce vlivem rozpustných solí. Akumulace organických látek je nevysoká –⁠ do 2 %, jejich část migruje za alkalické reakce v profilu.

Charakteristika hlavních představitelů

Solonec je v českých podmínkách reprezentován lužními solonci, vytvářejícími se pod vlivem kapilárně podepřené vláhy z podzemních vod. Má humusoeluviální horizont mocnosti 2–⁠5 cm, pod kterým leží tmavošedý, organickými i minerálními koloidy obohacený iluviální horizont se sloupkovitou strukturou. Níže (pod 0,5–⁠0,8 cm) leží zasolený půdotvorný substrát.
Půdní profil má velmi nepříznivé fyzikálně chemické a fyzikální vlastnosti –⁠ silná bobtnavost, lepivost, nepropustnost, tvrdost v suchém stavu. Obsah humusu 1,5–⁠2,5 %. Humusové látky se snadno vyluhují vodou.
Stratigrafie: hE, Ina(sa), P(G)sa ca