Půdotvorné substráty - seznam

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Seznam skupin substrátů

Substrát - skupina Legenda
horniny s vysokým obsahem jedné či více minerálních živin  
sedimenty se středně vysokým obsahem CaCO3  
horniny středně až málo výživné (málo vápnité až nevápnité)  
nevápnité či slabě vápnité kvartérní pokryvy  
svahoviny  

Seznam půdotvorných substrátů

Půdní typ Označení
silně vápnité horniny-bez určení 1
silně vápnité horniny-vápence a dolomitické vápence 01a
silně vápnité horniny-dolomity 01b
travertiny 2
sladkovodní křídy 3
silně vápnité slatiny a kvartérní limnické usazeniny 4
slatiny a rašeliny 5
slatiny 05a
rašeliny 05b
bázické vyvřeliny s vyšším obsahem dvojmocných bází-čedič, basanit, diabas, některé tefroty, melafyry a spility 6
bázické vyvřeliny s nižším obsahem dvojmocných bází-znělocové tefrity 7
tufy a tufity s vyšším obsahem dvojmocných bází 8
tufy a tufity bázických vyvřelin s nižším obsahem dvojmocných bází 9
amfibolity a příbuzné horniny, bázické vložky v krystaliniku 10
bázická intruziva - gabbro, gabbrodiorit 11
slaběji bázické horniny a nerozlišitelné střídání hornin 12
hadce, peroditity, pikrity 13
křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu 14
křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu 14a
křídové vápnité pískovce v Českém masivu 15
křídové vápnité pískovce v Českém masivu - odvápněné 15a
křídové slíny v Českém masivu 16
křídové slíny v Českém masivu - karbonátové 16a
křídové slíny v Českém masivu - bazické 16b
mesozoické slíny a slínité horniny Karpat 17
jílovité sedimenty mořského neogénu-bez určení 18
jílovité sedimenty mořského neogénu-vápnité 18a
jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité 18b
jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité, lehké 18l
jílovité sedimenty mořského neogénu nevápnité, těžké 18t
písčité sedimenty mořského neogénu-bez určení 19
písčité sedimenty mořského neogénu-vápnité 19a
písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité 19b
písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité se skeletem 19c
slepence karpatského paleogénu-bez určení 20
slepence karpatského paleogénu-vápnité 20a
slepence karpatského paleogénu-nevápnité 20b
slínité horniny karpatského flyše 21
silně vápnité pískovce karpatského flyše 22
vápnité slepence permokarbonu 23
spraše-středně těžké 24
spraše-lehké 24l
spraše-těžké 24t
spraše a soliflukční sedimenty s vysokým podílem slínového detritu 25
vápnité naváté písky 26
terasy z převážně karbonátového materiálu 27
terasy z převážně bázického materiálu 28
vápnité nivní uloženiny--bez určení 29
vápnité nivní uloženiny-lehké 29l
vápnité nivní uloženiny-těžké 29t
andesity a příbuzné horniny 30
rhyolity a dacity 31
andesitové tufy a tufity 32
rhyolitové tufy a tufity 33
kyselé porfyry, porfyrity a keratofyry 34
neutrální porfyry, porfyrity a keratofyry 35
znělce a trachyty 36
kyselé horniny ze skupiny žul 37
neutrální horniny skupiny žul 38
orthoruly 39
granulity 40
pararuly 41
svory a fylity 42
algonkické břidlice a droby 43
břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-bez určení 44
břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-měkké břidlice 44a
břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-břidlice ve vyšším stupni zpevnění 44b
převážně dorbová a pískovcová souvrství staršího paleozoika a kulmu 45
mesozoické břidlice v Karpatech 46
permokarbon Českého masivu-z-bez určení 47
permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) 47l
permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) 47t
permokarbon Českého masivu - zrnitostně středně těžký 47s
permokarbon Českého masivu – slepence a siltovce 47l/s
permokarbon Českého masivu – zrnitostně středně těžký/těžký 47s/t
permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) 47a
permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) 47b
permokarbon Českého masivu-bez určení 48
permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký 48l
permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší 48t
permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký 48a
permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší 48b
převážně písčité horniny a zeminy limnického terciéru 49
neogenní terasové štěrkopísky-bez určení 50
neogenní terasové štěrkopísky-nezahliněné 50l
neogenní terasové štěrkopísky-silně zahliněné nebo s jílovitými vložkami 50t
neogenní terasové štěrkopísky 50b
jílovité horniny a zeminy limnického terciéru 51
jílovité horniny a zeminy limnického terciéru 51a
limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami 52
limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami 52a
karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých 53
karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých (lehčí profil k 55) 53t
karpatský flyš v typickém vývoji výrazně vápnitý 54
flyšové pískovce slabě vápnité až nevápnité 55
jílovité horniny a zeminy flyše 56
sprašové hlíny-bez určení 57
sprašové hlíny-lehké 57l
sprašové hlíny-těžké 57t
eolické a soliflukční hlíny s převahou sprašového materiálu 58
terasy z převážně z kyselého materiálu-bez určení 59
terasy z převážně z kyselého materiálu-zahliněné 59a
terasy z převážně z kyselého materiálu-nezahliněné 59b
glaciofluviální štěrky-bez určení 60
glaciofluviální štěrky-písky 60a
glaciofluviální štěrky-štěrkopísky 60b
morény 61
nevápnité nivní uloženiny-bez určení 62
nevápnité nivní uloženiny-lehké 62l
nevápnité nivní uloženiny-těžké 62t
koluviální hlíny 62a
svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-bez určení 63
svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z karbonátového materiálu 63a
svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z bázického materiálu 63b
svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z kyselého materiálu 63c
svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z reliktních předkvartérních zvětralin 63f
svahoviny s bloky-bez určení 64
svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z karbonátového materiálu 64a
svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z bázického materiálu 64b
svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu ze středně až slabě výživného materiálu 64c
svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z nevýživného materiálu 64d
volná kamenná moře a sutě-bez určení 65
volná kamenná moře a sutě z karbonátového materiálu 65a
volná kamenná moře a sutě z bázického materiálu 65b
volná kamenná moře a sutě ze středně až slabě výživného materiálu 65c
volná kamenná moře a sutě z nevýživného materiálu 65d
svahoviny s výraznější příměsí štěrku-bez určení 66
svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z karbonátového materiálu 66a
svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z bázického materiálu 66b
svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení ze středně až slabě výživného materiálu 66c
svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z nevýživného materiálu 66d
buližníky 67
křemence 68
pevné kamenitě větrající křemité pískovce 69
křemité slepence 70
křemité a kaolinické kvádrové pískovce 71
čisté naváté písky 72