Názvoslovný přehled půdních typů

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
Taxonomická klasifikace půd (2001) Klasifikace dle metodiky KPP (1967)
LI litozem NV nevyvinutá půda
RN ranker NV nevyvinutá půda (> 50 % skeletu)
RZ rendzina RA rendzina na pevných horninách (vápencích, dolomitech)
PR pararendzina RA rendziny (na ostatních substrátech)
RG regozem DA drnová půda HP hnědá půda lehkého rázu
FL fluvizem NP nivní půda
KO koluvizem Nebyly doposud mapovány
SM smonice ČM sm černozem smonice
CE černozem ČM černozem
CC černice LP lužní půda
SE šedozem ČMi černozem illimerizovaná
HN hnědozem HM hnědozem
LU luvizem IP illimerizovaná půda
KA kambizem HP hnědá půda
PE pelozem HP hnědé půdy velmi těžké zrnitosti na slínech, jílech, případně rendziny na slínech
AD andozem -
KP kryptopodzol HPp hnědá půda podzolovaná, rezivá půda
PZ podzol PZ podzol
PG pseudoglej OG oglejená půda
SG stagnoglej OGb oglejená půda zbažinělá
GL glej GL glejová půda
SK solončak SK solončak
SC solonec SC solonec
OR organozem RS rašeliništní půda
KU kultizem AN antropogenni půda (půdy hluboko přeorané -rigolované, vinice, chmelnice apod.)
AN antropozem AN antropogenní půdy (navážky, humusové zeminy na výsypkách)

Detailní transformace klasifikačních systémů není zcela jednoduchá, protože pro překlasifikování údajů KPP do TKSP je zapotřebí mít k dispozici v některých případech mnoho údajů (např. výsledky laboratorních analýz).

Podrobnější informace k oběma klasifikačním systémům jsou v publikacích: Němeček, J. a kol. Průzkum zemědělských pud ČSSR (Souborná metodika, 1. díl), MZaV CSSR, 1967. Němeček J. a kol. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, ČZU Praha a VÚMOP Praha, 2001.