Komplexní průzkum půd

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Na podkladě vládního usnesení č. 11 z roku 1961 o provedení Komplexního průzkumu půd vydalo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 47/1961, která určuje účel a pojem tohoto průzkumu. Vypracování celého projektu bylo rozplánováno na 10 let. V průběhu akce bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a bylo provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků. Pro potřeby praxe byly vypracovány v rámci průzkumu následující materiály:

  • průvodní zprávy
  • základní půdní mapy a sondy
  • kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
  • kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti


Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000. Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.

Označení Název
ČM černozem typická
ČMi černozem illimerizovaná
ČMl černozem lužní
ČMk černozem karbonátová
ČMd černozem degradovaná
ČMkl černozem karbonátová lužní
HM hnědozem typická
HMi hnědozem illimerizovaná
HMg hnědozem oglejená
HMig hnědozem illimerizovaná oglejená
HMč hnědozem černozemní
HM(g) hnědozem slabě oglejená
HMi(g) hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
IP illimerizovaná půda typická
IPg illimerizovaná půda oglejená
IP(g) illimerizovaná půda typická slabě oglejená
OG oglejená půda typická
OGb oglejená půda zbažinělá
RA rendzina typická
RAh rendzina hnědá
RAl rendzina lužní
RAg rendzina oglejená
RAG rendzina glejová
RAhg rendzina hnědá oglejená
RAt rendzina tmavá
RA(g) rendzina slabě oglejená
RAh(g) rendzina hnědá slabě oglejená
RA(G) rendzina slabě glejová
RAh(G) rendzina hnědá slabě glejová
HP hnědá půda typická (nasycená)
HPa hnědá půda kyselá (nenasycená)
HPi hnědá půda illimerizovaná
HPp hnědá půda podzolovaná
HPg hnědá půda oglejená
HPG hnědá půda glejová
HPan hnědá půda antropogenní
HPag hnědá půda kyselá oglejená
HPaG hnědá půda kyselá glejová
HPig hnědá půda illimerizovaná oglejená
HPt hnědá půda tmavá eutrofní
HP(g) hnědá půda typická slabě oglejená
HPa(g) hnědá půda kyselá slabě oglejená
HP(G) hnědá půda typická slabě glejová
HPa(G) hnědá půda kyselá slabě glejová
HPi(g) hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
HPp(g) hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
HPp(G) hnědá půda podzolovaná slabě glejová
HPtg hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
HPt(g) hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
PZ podzolová půda typická
PZg podzolová půda oglejená
PZ(g) podzolová půda slabě oglejená
DA drnová půda typická
DAč drnová půda černozemní
DAan drnová půda antropogenní
DAg drnová půda oglejená
DAG drnová půda glejová
DA(g) drnová půda slabě oglejená
DA(G) drnová půda slabě glejová
NV nevyvinutá půda typická
NP nivní půda typická
NPk nivní půda karbonátová
NPg nivní půda oglejená
NPG nivní půda glejová
NPi nivní půda illimerizovaná
NPan nivní půda antropogenní
LP lužní půda typická
LPG lužní půda glejová
LPrš lužní půda rašeliništní
LPsk lužní půda solončkovaná
LPk lužní půda karbonátová
LPr lužní půda zrašelinělá
LP(sk) lužní půda slabě solončakovaná
GL glejová půda typická
GLrš glejová půda rašeliništní
GLr glejová půda zrašelinělá
rašeliništní půda typická
RŠG rašeliništní půda glejová
Ršpřech rašeliništní půda přechodová
SK solončak typický
! ke kontrole
DAt drnová půda typická hlubokohumózní
LPGk lužní půda glejová karbonátová
LPk(sk) lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
NPGk nivní půda glejová karbonátová
NPk(sk) nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
ČMl(sk) černozem lužní hluboko solončakovaná
ČM(sk) černozem typická hluboko solončakovaná
ČMlk(sk) černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
LPč lužní půda černozemní
DG drnoglejová půda
LPh lužní půda hnědá
ČMlk černozem lužní karbonátová
DA(h) drnová půda hnědá
ČMh černozem hnědá
DAl drnová půda lužní
HM(i) hnědozem slabě illimerizovaná
NPh nivní půda hnědá
Dač(g) drnová půda černozemní slabě oglejená
DGrš drnoglejová půda rašeliništní
DGr drnoglejová půda zrašelinělá
HMč(g) hnědozem černozemní slabě oglejená
BA bažinná půda
DGtr drnoglejová půda tmavá rašeliništní
DAi drnová půda illimerizovaná
RAč rendzina černozemní
HM(i)(g) hnědozem slabě illimerizovaná slabě oglejená
NP(g) nivní půda slabě oglejená
HP(i) hnědá půda slabě illimerizovaná
RAt(g) rendzina tmavá slabě oglejená
AN antropogenní půda typická
NP(G) nivní půda slabě glejová
BAr bažinná půda rašeliništní
HP(i)(g) hnědá půda slabě illimerizovaná slabě oglejená
HMG hnědozem glejová
LPkG lužní půda karbonátová glejová
LP(G) lužní půda slabě glejová
HM(i)g hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
RAtg rendzina tmavá oglejená
HPpG hnědá půda podzolovaná glejová
HM(G) hnědozem slabě glejová
HMči(g) hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
ČMk(sk) černozemí karbonátová hluboko solončakovaná
IP(G) illimerizovaná půda slabě glejová
HPpg hnědá půda podzolovaná oglejená
LPhG lužní půda hnědá glejová
HPGk hnědá půda glejová karbonátová
BAsk bažinná půda solončkovaná
ČMl(g) černozem lužní slabě oglejená
HMiG hnědozem illimerizovaná glejová
ČMi(g) černozem illimerizovaná slabě oglejená
HMi(G) hnědozem illimerizovaná slabě glejová
NPk(G) nivní půda karbonátová slabě glejová
HPiG hnědá půda illimerizovaná glejová
HPi(G) hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
DP drnopodzol
DPg drnopodzol oglejený
DP(g) drnopodzol slabě oglejený
DPi drnopodzol illimerizovaný
ČMlG černozem lužní glejová
ČMsk černozem solončkovaná
OGrš oglejená půda rašeliništní
IPG illimerizovaná půda glejová
ČMi(G) černozem illimerizovaná slabě glejová
HMči hnědozem černozemní illimerizovaná
DGb drnoglejová půda zbažinělá
ANg antropogenní půda oglejená
DAk drnová půda karbonátová
HPai(g) hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
HPai hnědá půda kyselá illimerizovaná
RAhG rendzina hnědá glejová
RAt(G) rendzina tmavá slabě glejová
NPG(sk) nivní půda glejová hluboko solončakovaná
LPG(sk) lužní půda glejová hluboko solončakovaná
NPGsk nivní půda glejová solončakovaná
ČMlsk černozem lužní solončakovaná
HPtan hnědá půda tmavá antropogenní
LPan lužní půda antropogenní
NP(sk) nivní půda hluboko solončakovaná
OGan oglejená půda antropogenní
LPb lužní půda zbažinělá
LPg lužní půda oglejená
DAhg drnová půda hnědá oglejená
0 chybí údaj
ČMld černozem lužní degradovaná
LPčk lužní půda černozemní karbonátová
LPršk lužní půda rašeliništní karbonátová
GLr(sk) glejová půda zrašelinělá solončakovaná
ČMsmonice černozem smonice
Označení Název
1 silně vápnité horniny-bez určení
01a silně vápnité horniny-vápence a dolomitické vápence
01b silně vápnité horniny-dolomity
2 travertiny
3 sladkovodní křídy
4 silně vápnité slatiny a kvartérní limnické usazeniny
5 slatiny a rašeliny
05a slatiny
05b rašeliny
6 bázické vyvřeliny s vyšším obsahem dvojmocných bází-čedič, basanit, diabas, některé tefroty, melafyry a spility
7 bázické vyvřeliny s nižším obsahem dvojmocných bází-znělocové tefrity
8 tufy a tufity s vyšším obsahem dvojmocných bází
9 tufy a tufity bázických vyvřelin s nižším obsahem dvojmocných bází
10 amfibolity a příbuzné horniny, bázické vložky v krystaliniku
11 bázická intruziva - gabbro, gabbrodiorit
12 slaběji bázické horniny a nerozlišitelné střídání hornin
13 hadce, peroditity, pikrity
14 křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu
15 křídové vápnité pískovce v Českém masivu
16 křídové slíny v Českém masivu
17 mesozoické slíny a slínité horniny Karpat
18 jílovité sedimenty mořského neogénu-bez určení
18a jílovité sedimenty mořského neogénu-vápnité
18b jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité
18l jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité, lehké
18t jílovité sedimenty mořského neogénu nevápnité, těžké
19 písčité sedimenty mořského neogénu-bez určení
19a písčité sedimenty mořského neogénu-vápnité
19b písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité
20 slepence karpatského paleogénu-bez určení
20a slepence karpatského paleogénu-vápnité
20b slepence karpatského paleogénu-nevápnité
21 slínité horniny karpatského flyše
22 silně vápnité pískovce karpatského flyše
23 vápnité slepence permokarbonu
24 spraše-středně těžké
24l spraše-lehké
24t spraše-těžké
25 spraše a soliflukční sedimenty s vysokým podílem slínového detritu
26 vápnité naváté písky
27 terasy z převážně karbonátového materiálu
28 terasy z převážně bázického materiálu
29 vápnité nivní uloženiny--bez určení
29l vápnité nivní uloženiny-lehké
29t vápnité nivní uloženiny-těžké
30 andesity a příbuzné horniny
31 rhyolity a dacity
32 andesitové tufy a tufity
33 rhyolitové tufy a tufity
34 kyselé porfyry, porfyrity a keratofyry
35 neutrální porfyry, porfyrity a keratofyry
36 znělce a trachyty
37 kyselé horniny ze skupiny žul
38 neutrální horniny skupiny žul
39 orthoruly
40 granulity
41 pararuly
42 svory a fylity
43 algonkické břidlice a droby
44 břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-bez určení
44a břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-měkké břidlice
44b břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-břidlice ve vyšším stupni zpevnění
45 převážně dorbová a pískovcová souvrství staršího paleozoika a kulmu
46 mesozoické břidlice v Karpatech
47 permokarbon Českého masivu-z-bez určení
47l permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy)
47t permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky)
48 permokarbon Českého masivu-bez určení
48l permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký
48t permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší
49 převážně písčité horniny a zeminy limnického terciéru
50 neogenní terasové štěrkopísky-bez určení
50l neogenní terasové štěrkopísky-nezahliněné
50t neogenní terasové štěrkopísky-silně zahliněné nebo s jílovitými vložkami
51 jílovité horniny a zeminy limnického terciéru
52 limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami
53 karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých
54 karpatský flyš v typickém vývoji výrazně vápnitý
55 flyšové pískovce slabě vápnité až nevápnité
56 jílovité horniny a zeminy flyše
57 sprašové hlíny-bez určení
57l sprašové hlíny-lehké
57t sprašové hlíny-těžké
58 eolické a soliflukční hlíny s převahou sprašového materiálu
59 terasy z převážně z kyselého materiálu-bez určení
59a terasy z převážně z kyselého materiálu-zahliněné
59b terasy z převážně z kyselého materiálu-nezahliněné
60 glaciofluviální štěrky-bez určení
60a glaciofluviální štěrky-písky
60b glaciofluviální štěrky-štěrkopísky
61 morény
62 nevápnité nivní uloženiny-bez určení
62l nevápnité nivní uloženiny-lehké
62t nevápnité nivní uloženiny-těžké
63 svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-bez určení
63a svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z karbonátového materiálu
63b svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z bázického materiálu
63c svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z kyselého materiálu
63f svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z reliktních předkvartérních zvětralin
64 svahoviny s bloky-bez určení
64a svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z karbonátového materiálu
64b svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z bázického materiálu
64c svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu ze středně až slabě výživného materiálu
64d svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z nevýživného materiálu
65 volná kamenná moře a sutě-bez určení
65a volná kamenná moře a sutě z karbonátového materiálu
65b volná kamenná moře a sutě z bázického materiálu
65c volná kamenná moře a sutě ze středně až slabě výživného materiálu
65d volná kamenná moře a sutě z nevýživného materiálu
66 svahoviny s výraznější příměsí štěrku-bez určení
66a svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z karbonátového materiálu
66b svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z bázického materiálu
66c svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení ze středně až slabě výživného materiálu
66d svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z nevýživného materiálu
67 buližníky
68 křemence
69 pevné kamenitě větrající křemité pískovce
70 křemité slepence
71 křemité a kaolinické kvádrové pískovce
72 čisté naváté písky
! ke kontrole
53t karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých (lehčí profil k 55)
73 ---
16a křídové slíny v Českém masivu - karbonátové
16b křídové slíny v Českém masivu - bazické
47s permokarbon Českého masivu - zrnitostně středně těžký
47l/s permokarbon Českého masivu – slepence a siltovce
47s/t permokarbon Českého masivu – zrnitostně středně těžký/těžký
62a koluviální hlíny
47a permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy)
47b permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky)
48a permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký
48b permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší
50b neogenní terasové štěrkopísky
14a křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu
15a křídové vápnité pískovce v Českém masivu - odvápněné
52a limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami
51a jílovité horniny a zeminy limnického terciéru
19c písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité se skeletem
51a porcelanit