Komplexní průzkum půd

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Na podkladě vládního usnesení č. 11 z roku 1961 o provedení Komplexního průzkumu půd vydalo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 47/1961, která určuje účel a pojem tohoto průzkumu. Vypracování celého projektu bylo rozplánováno na 10 let. V průběhu akce bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a bylo provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků. Pro potřeby praxe byly vypracovány v rámci průzkumu následující materiály:

  • průvodní zprávy
  • základní půdní mapy a sondy
  • kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
  • kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti


Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000. Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.

Text záhlaví Text záhlaví
ČM černozem typická
ČMi černozem illimerizovaná
ČMl černozem lužní
ČMk černozem karbonátová
ČMd černozem degradovaná
ČMkl černozem karbonátová lužní
HM hnědozem typická
HMi hnědozem illimerizovaná
HMg hnědozem oglejená
HMig hnědozem illimerizovaná oglejená
HMč hnědozem černozemní
HM(g) hnědozem slabě oglejená
HMi(g) hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
IP illimerizovaná půda typická
IPg illimerizovaná půda oglejená
IP(g) illimerizovaná půda typická slabě oglejená
OG oglejená půda typická
OGb oglejená půda zbažinělá
RA rendzina typická
RAh rendzina hnědá
RAl rendzina lužní
RAg rendzina oglejená
RAG rendzina glejová
RAhg rendzina hnědá oglejená
RAt rendzina tmavá
RA(g) rendzina slabě oglejená
RAh(g) rendzina hnědá slabě oglejená
RA(G) rendzina slabě glejová
RAh(G) rendzina hnědá slabě glejová
HP hnědá půda typická (nasycená)
HPa hnědá půda kyselá (nenasycená)
HPi hnědá půda illimerizovaná
HPp hnědá půda podzolovaná
HPg hnědá půda oglejená
HPG hnědá půda glejová
HPan hnědá půda antropogenní
HPag hnědá půda kyselá oglejená
HPaG hnědá půda kyselá glejová
HPig hnědá půda illimerizovaná oglejená
HPt hnědá půda tmavá eutrofní
HP(g) hnědá půda typická slabě oglejená
HPa(g) hnědá půda kyselá slabě oglejená
HP(G) hnědá půda typická slabě glejová
HPa(G) hnědá půda kyselá slabě glejová
HPi(g) hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
HPp(g) hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
HPp(G) hnědá půda podzolovaná slabě glejová
HPtg hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
HPt(g) hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
PZ podzolová půda typická
PZg podzolová půda oglejená
PZ(g) podzolová půda slabě oglejená
DA drnová půda typická
DAč drnová půda černozemní
DAan drnová půda antropogenní
DAg drnová půda oglejená
DAG drnová půda glejová
DA(g) drnová půda slabě oglejená
DA(G) drnová půda slabě glejová
NV nevyvinutá půda typická
NP nivní půda typická
NPk nivní půda karbonátová
NPg nivní půda oglejená
NPG nivní půda glejová
NPi nivní půda illimerizovaná
NPan nivní půda antropogenní
LP lužní půda typická
LPG lužní půda glejová
LPrš lužní půda rašeliništní
LPsk lužní půda solončkovaná
LPk lužní půda karbonátová
LPr lužní půda zrašelinělá
LP(sk) lužní půda slabě solončakovaná
GL glejová půda typická
GLrš glejová půda rašeliništní
GLr glejová půda zrašelinělá
rašeliništní půda typická
RŠG rašeliništní půda glejová
Ršpřech rašeliništní půda přechodová
SK solončak typický
! ke kontrole
DAt drnová půda typická hlubokohumózní
LPGk lužní půda glejová karbonátová
LPk(sk) lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
NPGk nivní půda glejová karbonátová
NPk(sk) nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
ČMl(sk) černozem lužní hluboko solončakovaná
ČM(sk) černozem typická hluboko solončakovaná
ČMlk(sk) černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
LPč lužní půda černozemní
DG drnoglejová půda
LPh lužní půda hnědá
ČMlk černozem lužní karbonátová
DA(h) drnová půda hnědá
ČMh černozem hnědá
DAl drnová půda lužní
HM(i) hnědozem slabě illimerizovaná
NPh nivní půda hnědá
Dač(g) drnová půda černozemní slabě oglejená
DGrš drnoglejová půda rašeliništní
DGr drnoglejová půda zrašelinělá
HMč(g) hnědozem černozemní slabě oglejená
BA bažinná půda
DGtr drnoglejová půda tmavá rašeliništní
DAi drnová půda illimerizovaná
RAč rendzina černozemní
HM(i)(g) hnědozem slabě illimerizovaná slabě oglejená
NP(g) nivní půda slabě oglejená
HP(i) hnědá půda slabě illimerizovaná
RAt(g) rendzina tmavá slabě oglejená
AN antropogenní půda typická
NP(G) nivní půda slabě glejová
BAr bažinná půda rašeliništní
HP(i)(g) hnědá půda slabě illimerizovaná slabě oglejená
HMG hnědozem glejová
LPkG lužní půda karbonátová glejová
LP(G) lužní půda slabě glejová
HM(i)g hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
RAtg rendzina tmavá oglejená
HPpG hnědá půda podzolovaná glejová
HM(G) hnědozem slabě glejová
HMči(g) hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
ČMk(sk) černozemí karbonátová hluboko solončakovaná
IP(G) illimerizovaná půda slabě glejová
HPpg hnědá půda podzolovaná oglejená
LPhG lužní půda hnědá glejová
HPGk hnědá půda glejová karbonátová
BAsk bažinná půda solončkovaná
ČMl(g) černozem lužní slabě oglejená
HMiG hnědozem illimerizovaná glejová
ČMi(g) černozem illimerizovaná slabě oglejená
HMi(G) hnědozem illimerizovaná slabě glejová
NPk(G) nivní půda karbonátová slabě glejová
HPiG hnědá půda illimerizovaná glejová
HPi(G) hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
DP drnopodzol
DPg drnopodzol oglejený
DP(g) drnopodzol slabě oglejený
DPi drnopodzol illimerizovaný
ČMlG černozem lužní glejová
ČMsk černozem solončkovaná
OGrš oglejená půda rašeliništní
IPG illimerizovaná půda glejová
ČMi(G) černozem illimerizovaná slabě glejová
HMči hnědozem černozemní illimerizovaná
DGb drnoglejová půda zbažinělá
ANg antropogenní půda oglejená
DAk drnová půda karbonátová
HPai(g) hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
HPai hnědá půda kyselá illimerizovaná
RAhG rendzina hnědá glejová
RAt(G) rendzina tmavá slabě glejová
NPG(sk) nivní půda glejová hluboko solončakovaná
LPG(sk) lužní půda glejová hluboko solončakovaná
NPGsk nivní půda glejová solončakovaná
ČMlsk černozem lužní solončakovaná
HPtan hnědá půda tmavá antropogenní
LPan lužní půda antropogenní
NP(sk) nivní půda hluboko solončakovaná
OGan oglejená půda antropogenní
LPb lužní půda zbažinělá
LPg lužní půda oglejená
DAhg drnová půda hnědá oglejená
0 chybí údaj
ČMld černozem lužní degradovaná
LPčk lužní půda černozemní karbonátová
LPršk lužní půda rašeliništní karbonátová
GLr(sk) glejová půda zrašelinělá solončakovaná
ČMsmonice černozem smonice