Klasifikace půdních představitelů

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Klasifikace půdy v GAK představuje hierarchicky uspořádaný systém tříd (taxonomický systém), který rozlišuje celkem 4 taxonomické úrovně:

 • Půdní typ –⁠ je základní jednotkou GAK a zároveň nejvyšší taxonomickou úrovní a představuje výsledek působení specifické kombinace půdotvorných procesů, je charakterizován typickou sekvencí genetických horizontů.
 • Půdní subtyp –⁠ na nižší taxonomické úrovni reprezentuje genetický přechod mezi půdními typy nebo významnou modifikaci fyzikálních nebo chemických vlastností půdy pod vlivem vývoje na extrémních půdotvorných substrátech.
 • Varieta –⁠ vyjadřuje na nižší taxonomické úrovni modifikaci půdních subtypů vlivem náznaků jiných půdotvorných procesů nebo přítomnost karbonátů.
 • Forma –⁠ představuje nejnižší taxonomickou úroveň GAK reprezentuje erozní formu půdy, která vyjadřuje narušení půdotvorného procesu erozí, akumulací nebo překryvem (aluviální půdy).

Genetický půdní představitel

Půdní jednotka klasifikována na nejnižší taxonomické úrovni (forma) je v GAK označována jako genetický půdní představitel (GPP). GPP reprezentuje půdní jednotku, která je výsledkem působení půdotvorných procesů bez ohledu na možnou modifikaci jejich projevů vlivem působení půdotvorného substrátu, jeho zrnitosti, charakteru, či zvrstvení. Příklady GPP jsou uvedeny v Tabulce 3.

Diagnostika půdy na úrovni GPP je v GAK zajištěna prostřednictvím:

 • diagnostických horizontů (jejich přítomnosti, resp. nepřítomnosti) na úrovni typu,
 • nespecifických diagnostických znaků (různé, podle konkrétní potřeby zvolené a speciálně v GAK nedefinované morfologické, resp. analytické charakteristiky půdy) na úrovni typu,
 • diferenciačních kritérií, které specifikují hlavní rozdíly mezi subtypy (varietami) jednoho půdního typu nebo i subtypy vícerých, geneticky blízkých půdních typů pomocí diagnostických horizontů nebo i nespecifických diagnostických znaků,
 • charakteristik hydromorfního vývoje a zasolení půd na úrovni typu, subtypu i variety,
 • opisných charakteristik půdních subtypů (podmínky výskytu půd - reliéf, klima, půdotvorný substrát, vegetace),
 • samostatných kritérií na úrovni erozní formy půdy (smyv, akumulace nebo překryv).

Základní půdní představitel

Nejnižší úrovní, na níž umožňuje GAK klasifikovat půdu je litogenní varianta GPP označována jako základní půdní představitel (ZPP). ZPP vytváří propojení na obsah půdních map a je definován:

 • půdotvorných substrátem –⁠ s tříděním na základě minerální síly na celkem 72 petrografických typů, jeho vrstevnatosti samostatně do 60 cm a nad 60 cm a případně smíšeným charakterem substrátu (kombinace více substrátů),
 • půdním druhem –⁠ (na základě Novákovy klasifikace zrnitosti půdy využívající obsah celkového jílu) i spolu s uvažováním kritické skeletovitosti půdy jako půdní druh ornice a podorničí do 60 cm od povrchu půdy,
 • hloubkou půdy –⁠ jako fyziologickou hloubkou půdy s vlastnostmi vhodnými pro růst rostlin –⁠ hloubka horní hranice vrstvy, která obsahuje více než 50 % skeletu nebo pevnou horninu nebo hloubka ustálené hladiny podzemní vody.

Tabulka 3: Taxonomické úrovně klasifikace půd GAK – příklady půdního typu, subtypu a variety.

Signatura Půdní Typ Půdní Subtyp Půdní Varieta
ČM Černozem typická -
ČMd degradovaná -
ČMi illimerizovaná -
ČMsmonice smonice -
ČMl lužní -
ČMk - karbonátová
HM Hnědozem typická -
HMi illimerizovaná -
HMg oglejená -
HMan antropogenní -
HMč černozemní -
HM(g) - slabě oglejená
HM(G) - slabě glejová
IP Illimerizovaná půda typická -
IPg oglejená -
IP(g) - slabě oglejená
IP(G) - slabě glejová
OG Oglejená půda typická -
OGb bažinná -
RA Rendzina typická -
RAh hnědá -
RAan antropogenní -
RAl lužní -
RAg oglejená -
RAG glejová -
RAt - tmavá
RA(g) - slabě oglejená
RA(G) - slabě glejová
HP Hnědá půda typická (nasycená) -
HPa kyselá -
HPi illimerizovaná -
HPp podzolová -
HPg oglejená -
HPG glejová -
HPan antropogenní -
HPt - tmavá (eutrofická)
HP(g) - slabě oglejená
HP(G) - slabě glejová
PZ Podzolová půda typická -
PZg oglejená -
PZG glejová -
PZ(g) - slabě oglejená
PZ(G) - slabě glejová
DA Drnová půda typická -
DAč černozemní -
DAan antropogenní -
DAg oglejená -
DAG glejová -
DAt - hlubokohumózní
NP Nivní půda typická -
NPan antropogenní -
NPg oglejená -
NPG glejová -
NPk - karbonátová
NP(g) - slabě oglejená
NP(sk) - hluboko solončaková
LP Lužní půda typická -
LPG glejová -
LPrš rašelinová -
LPsk solončaková -
LPsc slancová -
LPk - karbonátová
LPr - zrašelinělá
LP(sk) - slabě solončaková
LP(sc) - slabě slancová
GL Glejová půda typická -
GLrš rašeliništní -
GLr - zrašelinělá
GLk - karbonátová
SK Solončak typický -
SKsc soloncovaný -
SC Solonec typický -
Rašeliništní půda typická vrchovištní, slatinná, přechodná
RŠG glejová
NV Nevyvinutá půda - -
AN Antropogenní půda - -