Drnová půda

Z KPP - wiki
Verze z 19. 11. 2020, 14:39, kterou vytvořil Miroslav.drozen (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jsou vázány na minerálně chudé (s nízkým podílem zvětratelných minerálů) písky a štěrkopísky, většinou nižších poloh. Klimaticky hlavně v teplé (mírně teplé) oblasti.

Vznik půdního typu

Ve výraznější formě se neuplatňuje žádný z typů přírodního půdotvorného procesu. Je brzděn extrémními zrnitostními (částice < 1 µm méně 5 %, částice < 10 µm pod 10 %), mineralogickými, chemickými a fyzikálními vlastnostmi substrátu a vodním režimem. Kultivační činností dochází k vytváření humusového horizontu –⁠ ornice, případně k výraznějšímu obohacení slinováním a vysokými dávkami organických hnojiv, při eventuálním využití závlah.

Hlavní diagnostické horizonty a znaky

  • ornice –⁠ Orh
  • pod ní se nenachází žádný z diagnostických horizontů –⁠ pouze výchozí substrát – P

Charakteristika půdních představitelů

Drnová půda; drnová půda hlubokohumózní –⁠ DAt; drnová půda černozemní; DAč –⁠ se vytvářejí na píscích bez nepropustných vrstev. DAč jen v černozemních oblastech. DAt mimo černozemní oblasti.
Stratigrafie : Orh, (h)P, P
Orh, h/P, P

Při výskytu nepropustných vrstev v profilu vznikají půdy s příznivějším vodním režimem. Jako jsou drnová půda oglejená či glejová –⁠ DAg, DAG
Stratigrafie: DAg: Orh, (h)P, P(g), D(g);
Orh, (h)P(g), Pg, D(g)

Drnová půda antropogenní –⁠ DAan –⁠ jeví velmi výrazné znaky zkulturnění do 50–⁠60 cm.