Digitalizované výstupy KPP

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vrstva základních a výběrových sond

Ukázka vrstvy sond v aplikaci KPP (zelený bod = základní, modrý bod = sdružená základní a výběrová).

Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje celkem 388 725 dohledaných pozic sond, z toho 36 919 sond výběrových a 351 806 sond základních.
Vrstva vznikla vektorizací prostorové lokalizace sond v pracovních mapách (sestavitelských originálech KPP) v měřítku 1:5 000 a 1:10 000. Pracovní mapy byly hlavním podkladem vzniku finálních mapových výstupů Komplexního průzkumu půd.
Každá sonda je zařazena do hospodářského obvodu a je označena názvem sondy. Každá sonda obsahuje základní informace o: půdní klasifikaci, půdotvorném substrátu, hloubce půdy, zrnitostní kategorii a obsahu skeletu v ornici a podorničí, obsahu uhličitanů, erozní formě, provedených melioracích a hloubce hladiny podzemní vody. Dále je zde uvedeno, v jakém roce byla sonda kopána a rostlinný kryt v době průzkumu. Pro každou sondu je zobrazen náčrt půdního profilu, který v základním zobrazení obsahuje mocnost, barvu a signaturu horizontů.
Popis jednotlivých horizontů obsahuje údaje o signatuře horizontu, jeho mocnosti, barvě, struktuře, konzistenci, vlhkosti, zrnitostní kategorii, obsahu skeletu a přítomných novotvarech.
Rozbory výběrových sond obsahují informace o zrnitostním složení (%), koncentraci organického uhlíku a humusu (%), obsahu uhličitanů (% obsah CaCO3), hodnotu pH, sorpční kapacitu (mval/100 g) a množství přístupných živin (mg/100 g).
Rozbory základních sond obsahují informace o pH a obsahu zrnitostní frakce < 0,01 mm.

Vrstva půdních typů

Ukázka vrstvy půdních typů v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje půdní jednotky s označením klasifikace půdy, které byly vymezeny dle Geneticko-agronomické klasifikace. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Je vymezeno celkem 14 půdních typů, které se dále rozlišují na subtypy a variety. Jednotlivé polygony obsahují informace o klasifikaci půdy na nejnižší taxonomické úrovni (varieta).
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů základní půdní mapy (ZPM) v měřítku 1:10 000. ZPM jsou jedním z hlavních mapových výstupů Komplexního průzkumu půd, který byl realizován v období 1961 – 1970 v rozsahu celé ČR.
Seznam půdních typů a variet zde.

Vrstva půdotvorných substrátů

Ukázka vrstvy půdotvorného substrátu v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje informace o půdotvorných substrátech a skupinách půdotvorných substrátů. Klasifikace půdotvorných substrátů byla vytvořena speciálně pro potřeby Komplexního průzkumu půd. Je vymezeno celkem 6 základních skupin půdotvorných substrátů. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd.
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů základní půdní mapy v měřítku 1:10 000.
Seznam půdotvorných substrátů a jejich skupin zde.

Vrstva zrnitosti

Ukázka vrstvy zrnitosti pro orničí v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje informace o zrnitosti půdy. Pro přehlednost byla vrstva rozdělena pro ornici a podorničí. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Zrnitostní třídy jsou vymezeny na základě obsahu zrnitostní frakce <0,01 dle klasifikace Nováka (P – písčitá, HP – hlinitopísčitá, PH – písčitohlinitá, H – hlinitá, JH – jílovitohlinitá, JV – jílovitá, J – jíl). Polygony obsahují informace o stanovených zrnitostních třídách.
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů Zrnitosti, skeletovitosti a zamokření (KZSZ) v měřítku 1:10 000. KZSZ byly vyhotoveny na podtisku základních půdních map.
Seznam zrnitostních kategorií zde.

Vrstva skeletovitosti

Ukázka vrstvy skeletovitosti v orničí na podklady vrstvy zrnitosti v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje informace o označením třídy skeletovitosti. Pro přehlednost byla vrstva rozdělena pro ornici a podorničí. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Třídy skeletovitosti se vymezují dle obsahu štěrku (frakce 2-30 mm) a kamení (frakce > 30 mm).
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů Zrnitosti, skeletovitosti a zamokření v měřítku 1:10 000. KZSZ byly vyhotoveny na podtisku Základních půdních map.
Seznam kategorií skeletovitosti zde.

Vrstva hloubky půdy

Ukázka vrstvy hloubky půdy v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje informace o hloubce půdy. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Hloubka půdy je vymezena pevným horninovým podložím. Je vymezena 4 základními kategoriemi (mělká 0-30 cm, středně hluboká 30-60 cm, hluboká 60-120 cm a velmi hluboká nad 120 cm) a jejich komplexy (komplex mělké a středně hluboké, komplex středně hluboké a hluboké apod.).
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů základní půdní mapy v měřítku 1:10 000.
Seznam všech kategorií hloubky půdy zde.

Vrstva eroze půdy

Ukázka vrstvy erozní formy v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje informace o erozní formě. Rozsah odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Erozní forma označuje narušení půdního profilu erozními či akumulačními procesy. Je vyznačena třemi základními kategoriemi: a) smytá – snížení mocnosti humusového horizontu; b) akumulovaná – profil obsahuje akumulovaný humózní materiál; c) překrytá – původní profil je překryt nehumózním materiálem, na kterém se poté vytváří ornice.
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů základní půdní mapy v měřítku 1:10 000.
Seznam všech kategorií erozní formy zde.

Vrstva zamokření půdy

Ukázka vrstvy zamokření půdy v aplikaci KPP.

Vrstva obsahuje půdní jednotky s vyznačením zamokření půdy. Rozsah odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Zamokření půdy je klasifikováno dle trvání vlivu zamokření (trvalé, periodické) a zdrojem zamokření (povrchové, spodní voda). Každá půdní jednotka obsahuje kategorii zamokření.
Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů zrnitosti, skeletovitosti a zamokření v měřítku 1:10 000.
Seznam všech kategorií zamokření zde.