Digitalizované výstupy KPP

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vrstva základních a výběrových sond

Vrstva obsahuje prostorové umístění výběrových a základních sond Komplexního průzkumu půd. Vrstva obsahuje celkem 388 725 dohledaných pozic sond, z toho 36 919 sond výběrových a 351 806 sond základních. Každá sonda je zařazena do hospodářského obvodu a je označena jedinečným identifikátorem (Název sondy). Každá sonda obsahuje základní informace o: půdní klasifikaci, půdotvorném substrátu, hloubce půdy, zrnitostní kategorii a obsahu skeletu v ornici a podorničí, obsahu uhličitanů, erozní formě, provedených melioracích a hloubce hladiny podzemní vody.

Náhled vrstvy sond v aplikaci KPP (zelený bod = základní, modrý bod = sdružená základní a výběrová).

Dále je zde uvedeno, v jakém roce byla sonda kopána a rostlinný kryt v době průzkumu. Pro každou sondu je zobrazen náčrt půdního profilu, který v základním zobrazení obsahuje mocnost, barvu a signaturu horizontů. Popis jednotlivých horizontů obsahuje údaje o signatuře horizontu, jeho mocnosti, barvě, struktuře, zrnitostní kategorii, obsahu skeletu a přítomných novotvarech.
Rozbory výběrových sond obsahují informace o zrnitostním složení (%), koncentraci organického uhlíku a humusu (%), obsahu uhličitanů (% obsah CaCO3), hodnotu pH, sorpční kapacitu (mval/100 g) a množství přístupných živin (mg/100 g).
Rozbory základních sond obsahují informace o pH a obsahu zrnitostní frakce < 0,01 mm.

Vrstva půdních typů

Vrstva obsahuje půdní jednotky s označením klasifikace půdy, které byly vymezeny dle Geneticko-agronomické klasifikace. Rozsah vrstvy odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd. Je vymezeno celkem 14 půdních typů, které se dále rozlišují na subtypy a variety. Jednotlivé polygony obsahují informace o klasifikaci půdy na nejnižší taxonomické úrovni (varieta).

Zkázka vrstvy půdních typů v aplikaci KPP.

Vrstva vznikla vektorizací půdních jednotek z kartogramů základní půdní mapy (ZPM) v měřítku 1:10 000. ZPM jsou jedním z hlavních mapových výstupů Komplexního průzkumu půd (KPP), který byl realizován v období 1961 – 1970 v rozsahu celé ČR.